Siirry sisältöön
Suomi

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Silverskin Information Security Oy
Y-tunnus 2296092-6
Meritullintori 3, 00170 Helsinki

2. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen privacy@silverskin.fi.

3. Henkilörekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Silverskinin asiakassuhteiden hoitaminen, Silverskinin sekä asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöönpano ja markkinointi. Asiakassuhteen ylläpidossa ja markkinoinnissa käsittelyperusteena on oikeutettu etu edistää asiakassuhteita. Silverskin voi käyttää alihankkijoita edellä mainittujen käsittelytarkoitusten täyttämiseen. Nämä alihankkijat noudattavat Silverskinin ohjeistusta käsittelystä ja käsittelevät tietoa vain edellä mainittuihin tarkoituksiin tai tarjoavat teknisiä ratkaisuja käsittelyn toteuttamiselle.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Kaupparekisteristä
 • Yritysten yhteystietoja välittäviltä kaupallisilta tahoilta
6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

 • Nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, työsähköpostiosoite, työpaikan postiosoite)
 • Asiakasjärjestelmässä olevat myynnin tiedot henkilöistä
 • Henkilön itsensä antamat tiedot yhteydenottolomakkeella tai uutiskirjeen tilauslomakkeella
 • Muut henkilön itsensä antamat tiedot
7. Evästeiden käyttö

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Halutessaan evästeet voi poistaa käytöstä. Evästeitä käytetään toimintojen toteuttamiseen, kävijäseurantaan ja markkinoinnin kohdentamiseen. Sivustolla on käytössä Google Analytics -analytiikkatyökalu kävijäliikenteen seuraamiseksi ja Google Tag Manager tägien hallinnan työkaluna sekä LinkedIn Tag manager kävijätietojen keräämiseksi. Mikäli sivustolle saapuessa kieltäytyy tietojen keräämisestä, ei käyttäjää seurata sivustolla.

8. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirrot kolmansiin maihin

Käytämme henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita, joiden edellytämme käsittelevän tietoja voimassaolevan lainsäädännön ja tämän selosteen periaatteiden mukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti EU:n tai ETA:n alueella. Verkkosivujen käyttämien evästeiden keräämä tieto säilytetään Yhdysvalloissa ja niiden suojaamiseen sovelletaan Privacy Shield -viitekehystä.

Henkilötietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille, ellei laissa aseteta siihen velvoitetta. Tietoja voidaan siis poikkeuksellisesti luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lain vaatimuksesta.

9. Henkilötietojen suojaus

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain (55/2001) ja niitä täydentävien salassapitosopimusten perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

10. Tietojen säilytysaika

Asiakassuhteen hoitamiseksi tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista. Suoramarkkinointia varten tiedot poistetaan, kun rekisteröity sitä pyytää. Mikäli rekisteröity haluaa kieltää suoramarkkinoinnin, joudumme säilyttämään tietoa kiellosta.

Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

11. Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

12. Rekisteröidyn oikeudet

 Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty
  • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
  • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 • Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
  • rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden
  • käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

  Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

 • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 • Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Rekisteröidyillä on oikeus saattaa asiansa valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsoo että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

 

Tämä sivu on päivitetty viimeksi: 30.8.2023

Sertifioitu ja asiantunteva kumppani

Meillä on yli 10 vuoden kokemus kyberturvallisuuspalveluiden tuottamisesta. Kehitämme itseämme jatkuvasti ja sertifoimme osaamisemme. Lisäksi kanssamme on mukava työskennellä!

Crest-logo-white
Offsec logo
ISC2-logo-white
ISACA-logo-white
giac-logo-color